1. ĮŽANGA

1.1. Toliau pateiktos naudojimąsi https://elearning.sorainen.com/ interneto svetaine (toliau – Svetainė) reglamentuojančios sąlygos (toliau – Sąlygos).

1.2. Naudodamiesi Svetaine jūs patvirtinate, kad įsipareigojate laikytis Sąlygų. Jei nesutinkate su Sąlygomis, nedelsdami nustokite naudotis Svetaine.

1.3. Sąlygos gali bet kuriuo metu be įspėjimo būti pakeistos. Kiekvieną kartą apsilankę Svetainėje, jūs privalote peržiūrėti Sąlygas, kad būtumėte susipažinę su naujausia Sąlygų versija. Jei naudojatės Svetaine esant paskelbtai naujai Sąlygų versijai, reiškia, kad jūs sutinkate su visais pakeitimais.

1.4. Svetainė priklauso Advokatų kontorai Sorainen ir partneriai (toliau – Sorainen arba mes). Sorainen buveinė registruota adresu: Jogailos 4, Vilnius.

2. NAUDOJIMASIS

2.1. Jūs, kaip Svetainės lankytojai (toliau – Jūs), galite naudotis Svetaine nekomerciniais tikslais. Naudodamiesi Svetaine privalote laikytis Sąlygų.

2.2. Mes pasiliekame teisę be įspėjimo neteikti paslaugų arba jas pakeisti, panaikinti prieigą prie Svetainės ar kitaip apriboti naudojimąsi Svetaine.

2.3. Jūs turite atlikti visus būtinus pasirengimo veiksmus, kad galėtumėte naudotis Svetaine.

2.4. Jūs privalote pasirūpinti, kad visi asmenys, besinaudojantys Jūsų interneto ryšiu, technine ar programine įranga ir turintys prieigą prie Svetainės, būtų susipažinę su Sąlygomis.

3. ATSAKOMYBĖ

3.1. Jums naudojantis Svetaine, mes atsakome tik už Jūsų tiesiogiai patirtus nuostolius mums pažeidus Sąlygas ir ne daugiau negu Jūs sumokėjote už naudojimąsi Svetaine. Mes neprisiimame atsakomybės už jokią netiesioginę ar atsitiktinę žalą ar nuostolius, taip pat už jokius verslo nuostolius, kurių Jūs galite patirti, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) prarastus duomenis.

3.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, jog Sorainen negali garantuoti, kad Svetainė:

3.2.1. išliks nepakitusi, nes mes galime ją keisti ar panaikinti;

3.2.2. bus suderinama su Jūsų naudojama technine ar programine įranga;

3.2.3. visuomet ar bet kuriuo konkrečiu laiku bus prieinama;

3.2.4. kad joje bus pateikiama tiksli ir pati naujausia informacija;

3.2.5. kad joje nepasitaikys klaidų, virusų, elektroninių trikdžių ar kitų žalingų elementų.

3.3. Kiek tai leistina teisės aktų, Sorainen neprisiims atsakomybės už jokią Jūsų tiesiogiai ar netiesiogiai patirtą žalą ar nuostolius dėl bet kokio viruso atakos, kuri gali būti siejama su Svetaine.

4. MOKYMO KURSAI

4.1. Svetainėje Sorainen pateikia edukacinio – informacinio pobūdžio informaciją – mokymo kursus (toliau – Kursai).

4.2. Sorainen nuolat tobulina ir atnaujina Svetainėje pateikiamą medžiagą, įskaitant Kursus. Todėl visa Kursuose skelbiama informacija gali būti keičiama.

4.3. Kursuose pateikta informacija yra griežtai informacinio – edukacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiniu patarimu. Jokia Svetainėje ir Kursuose pateikta informacija nėra Sorainen teisinė konsultacija.

4.4. Sorainen neprisiima atsakomybės už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimosi Kursuose pateikta informacija.

4.5. Prieš imdamiesi bet kokių Svetainėje ir Kursuose pateikta ar iš jų gauta informacija paremtų teisinių veiksmų, kreipkitės į profesionalius teisininkus.

4.6. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl Jūsų pasitikėjimo bet kokia Svetainėje prieinama informacija.

5. REGISTRACIJA

5.1. Norint naudotis tam tikrais Svetainės puslapiais ar funkcijomis, įskaitant prieigą prie ELEARNING Kursų paslaugos, būtina užsiregistruoti Svetainėje. Patekti į tokius Svetainės puslapius galima, jei:

5.1.1. savo vartotojo vardą ir slaptažodį naudojate tik Jūs;

5.1.2. registruodamiesi pateikėte teisingą, galiojančią bei išsamią informaciją.

5.2. Jums pažeidus Sąlygas, mes nedelsdami panaikinsime Jūsų paskyrą ir galimybę prie jos prieiti bei ja naudotis. Naudodamiesi registracijos metu Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis, mes apie tai Jums pranešime raštu.

5.3. Jūs galite bet kuriuo metu panaikinti savo paskyrą Svetainėje, pranešdami mums apie tai atitinkamuose paskyros valdymo languose.

5.4. Mes galime bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties anuliuoti Jūsų prieigą prie Svetainės ir (arba) Jūsų paskyrą. Mes neprisiimsime atsakomybės už jokius dėl to patirtus nuostolius ar žalą.

6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

6.1. Svetainė ir visa joje pateikta informacija, Kursai bei visas kitas Svetainėje pasiekiamas turinys (toliau – Medžiaga) saugomi intelektinės nuosavybės ir kitų teisių. Šios teisės apima visas autorių ir gretutines teises, turtines ir neturtines teises, teises į prekių ženklus, komercinius ir domenų pavadinimus ir visas kitas intelektinės nuosavybės teises ir kitas teises, nepriklausomai nuo to, ar jos registruotos ar neregistruotos. Šios teisės priklauso tiesiogiai Sorainen arba suteiktos mums atitinkamų teisių turėtojų.

6.2. Jums suteikiama teisė tik peržiūrėti Svetainėje pateiktą Medžiagą ir naudotis Svetaine laikantis Sąlygų.

6.3. Jūs negalite:

6.3.1. kopijuoti, keisti, parduoti ar vykdyti kitos veiklos, nenumatytos Sąlygose, kiek tokia veikla susijusi su bet kokia Svetainės dalimi ar iš Svetainės eksportuota informacija ir Medžiaga;

6.3.2. pašalinti bet kokios Medžiagoje pateiktos informacijos apie autorių ar kitas teises;

6.3.4. naudotis bet kokia Svetainės Medžiaga kokia nors forma pažeidžiant mūsų arba bet kokios trečiosios šalies teises;

6.3.5. be mūsų išankstinio raštiško sutikimo suteikti prieigą prie, dauginti, modifikuoti, demonstruoti, pristatyti, skelbti, platinti, skleisti, transliuoti, integruoti, viešinti ar siųsti bet kokiai trečiajai šaliai arba kokiu nors būdu eksploatuoti Medžiagos, įskaitant bet kokius komercinius tikslus.

6.4. Bet koks Svetainės ar Medžiagos naudojimas kitaip, negu yra aiškiai numatyta Sąlygose, gali būti laikomas mūsų arba su mumis susijusių asmenų teisių pažeidimu.

7. PREKIŲ ŽENKLAI

7.1. Mes turime visas teises į https://elearning.sorainen.com/ domeną ir visus susijusius domenus bei subdomenus, į Sorainen pavadinimą, mūsų logotipą ir mūsų paslaugų ženklus, prekių pavadinimus, komercinius pavadinimus ir (arba) prekių ženklus, nurodomus mūsų svetainėje.

7.2. Jokia Sąlygų nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti bet kokį leidimą ar teisę naudotis visais tokiais prekių ženklais ar domenų pavadinimais ar kitais objektais.

8. PRIVATUMAS

8.1. Apie Svetainėje Sorainen taikomą asmens duomenų naudojimo tvarką skaitykite Sorainen ELEARNING interneto svetainės privatumo nuostatuose, kurie sudaro dalį Sąlygų.

8.2. Sorainen ELEARNING interneto svetainės privatumo nuostatai yra šių Sąlygų I priedas.

9. Nuorodos į kitų subjektų interneto svetaines

9.1. Svetainėje ir (arba) Medžiagoje gali būti pateiktos nuorodos į kitų subjektų interneto svetaines.

9.2. Sorainen neredaguoja ir nekontroliuoja šių svetainių. Nuorodos į tokias svetaines jokiais atvejais nelaikomos Sorainen patvirtinimu ar tiesiogine sąsaja tarp Sorainen ir šių svetainių. Sorainen neprisiima atsakomybės už jokį šių svetainių turinį, produktus, paslaugas, reklamą, informacijos tikslumą, reiškiamas nuomones ar kitus dalykus ir neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl naudojimosi kitų subjektų interneto svetainėmis.

10. SĄSAJOS SU MŪSŲ SVETAINE

10.1. Mūsų Svetainė nėra vieša. Prieigą prie Svetainės suteikiame tik savo klientams. Todėl neleidžiame pateikti nuorodų į bet kurį Svetainės puslapį.

10.2. Jūs negalite niekaip pašalinti, užmaskuoti ar pakeisti jokios reklamos, informacijos apie autorių teises ar kitos informacijos Svetainėje. Svetainė negali būti integruota į jokią kitą svetainę.

10.3. Jei norite pateikti nuorodą į Svetainę komerciniais ar bet kokiais kitais tikslais, kurie nebuvo anksčiau paminėti, prašome kreiptis į Sorainen.

11. UŽKLAUSOS IR SKUNDAI

Jei norite pateikti užklausą ar skundą dėl Svetainės ar Medžiagos, kreipkitės Svetainėje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Mes pasistengsime kuo greičiau atsakyti į Jūsų užklausą ar išnagrinėti skundą.

12. BENDROJI INFORMACIJA

12.1. Jūs negalite perleisti jokių savo teisių, suteiktų jums Sąlygų pagrindu.

12.2. Jei kuri nors Sąlygų nuostata dėl kokios nors priežasties tampa nebegaliojančia, ši negaliojanti nuostata nepaveikia likusių Sąlygų nuostatų, kurios lieka galioti toliau.

12.3. Mūsų ar Jūsų nepasinaudojimas kuria nors teise ar teisine priemone, kaip numatyta Sąlygose, nelaikytinas tokios teisės ar teisinės priemonės atsisakymu.

13. REGLAMENTUOJANTI TEISĖ

13.1. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Jūsų naudojimąsi Svetaine ir Jūsų santykius su Sorainen reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisė.

13.2. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Lietuvos Respublikos teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokį ginčą, susijusį su Svetaine.